Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui. Seneka

Versija neįgaliems

Matematikos pasiekimų gerinimas tobulinant ugdymo turinį

Mokykla-daugiafunkcis centras kartu su Gižų K. Baršausko mokykla-daugiafunkciu centru nuo 2018 metų sausio mėnesio įgyvendina iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Matematikos pasiekimų gerinimas tobulinant ugdymo turinį“. Projektas bus vykdomas 2018 m. sausio - 2019 m. gruodžio laikotarpiu.

Projekto tikslas – tobulinant mokymo(si) procesus, gerinti 5-8 klasių mokinių matematikos pasiekimus.

Kodėl įsitraukėme į šį projektą? Mes mėgstam iššūkius, norim mokytis, kad mokytojai ugdytųsi gebėjimą dirbti pačiais naujausiais metodais, o mūsų mokinių mokymosi rezultatai būtų pakankamai geri.

Kodėl kartu su Gižų mokykla? Su Gižų mokykla bendradarbiavimas vyksta jau keletas metų: abiejų mokyklų direktoriai dalyvavo „Lyderių laikas“ projekte, tikslingai vyksta mokytojų kompetencijų tobulinimas dalijantis gerąja patirtimi organizuojant mokytojų forumus.

Kaip veiksime? Kiekvienoje mokykloje darbas bus organizuojamas tinklo grupėse pagal mokymo sritis (kalbų, gamtos ir tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų ir menų, pradinio ugdymo, pagalbos mokiniui specialistų). Abiejų mokyklų mokytojams bus organizuojami veiksmingi ir efektyvūs mokymai. Grupių nariai analizuos seminarų medžiagą, ją taikys praktiškai. Refleksijų metu dalinsimės patirtimi, kaip sekėsi išmokimus įgyvendinti, vyks pokyčio matavimas. Tikslinėse matematikos konsultacijose 2 metus kiekvienas vaikas gaus mokymosi pagalbą, kad pasiektų kuo geresnių matematikos mokymosi rezultatų. Mokiniams bus sudarytos sąlygos dalyvauti kitokiame ugdyme: užsiėmimai edukacinėse išvykose, Robotikos dienos.

Kokia nauda? Mokytojai nuolat mokysis, tobulins savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas, vyks dalijimasis patirtimi. Mokiniai bus motyvuojami, kad gali įveikti įvairias matematines užduotis. Ugdysime mokinių loginį, kritinį mąstymą, kurdami ir analizuodami nestandartines situacijas, organizuodami integruotas dienas, mokymąsi per problemų sprendimą, juk kiekvienas uždavinys ar užduotis vaikui yra problema, kurią jis turi gebėti spręsti čia ir dabar, o ne kažkada.

Kokio rezultato tikimės? Planuojame, kad įgyvendinus projekto veiklas, 8 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai pagerės 7-9 procentais.